Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Nyckelrutiner för leverantörer

Leverantörer som utför arbete i Familjebostäders fastigheter behöver tillträde till dessa. Detta sker med elektroniska nyckelbrickor eller fysiska nycklar.

Nyckelrutiner för leverantörer

Vid arbete i lägenheter kan tubnycklar behövas, i vissa fall med särskilda krav vid kvittering.

Utlämning av nycklar

Utlämning av nycklar sker på Familjebostäders besökskontor i Rinkeby och i Farsta. Nycklarna hanteras bara från det kontor till vilket fastigheten hör.

Rinkebykontoret ligger på Askebykroken 13. 
Till Rinkebykontoret hör bolagets fastigheter norr om tullarna.

Farstakontoret ligger på Mårbackagatan 11, hus H.
Till Farstakontoret hör våra fastigheter i innerstaden och söderut.

Öppettider i receptionerna

Måndag till torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-14.00
Dag före röd dag 08:00-13:00

Elektroniska nycklar

Behörighet till elektroniska låssystem tilldelas leverantörens personal under max sex månader. Den anställde besöker aktuellt besökskontor, legitimerar sig med ID06 och kvitterar ut en kombinationsbricka med tillämpliga behörigheter.

Vid kvittering ska den anställde lämna e-postadress, telefonnummer samt personnummer för registrering i nyckelsystemen och samtycka till att bolaget lagrar, sparar och bearbetar personuppgifter som behövs för bolagets fullgörande av en ändamålsenlig hantering av databaserade låsrutiner. 

Förlängning av behörigheter under ramavtalets giltighetstid ges mot förnyat uppvisade av den anställdes ID06.

Leverantören förbinder sig att skicka en aktuell personallista till kontakt@familjebostader.com den 30 juni och 31 december varje år, samt att uppdatera personallistan vid eventuella personalförändringar. 

Fysiska nycklar

Fysiska nycklar lånas mot uppvisande av ID06-kort och arbetsorder. Lånade nycklar får endast användas för avhjälpande av aktuellt ärende och återlämnas efter utgången av tid som anges i nyckelkvittens. 

Underentreprenörer

Leverantörens eventuella underentreprenörer ska föranmälas och godkännas av bolagets ombud enligt ramavtalet. Personal hos leverantörens sålunda godkända underentreprenörer kan därefter, under samma förutsättningar som leverantörens egen personal, kvittera ut elektronisk eller fysisk nyckel samt medges förlängd behörighet. 

Leverantörens ansvar för förkomna nycklar

Leverantören ansvarar gentemot bolaget för utkvitterade fysiska och elektroniska nycklar. Det är av synnerlig vikt att leverantören har goda interna rutiner för nyckelhantering samt att all berörd personal är medveten om att en nyckel är värd summan av det den låser in jämte kostnader för låsbyte. 

"Leverantören ska teckna och under ramavtalstiden vidmakthålla giltig ansvarsförsäkring som ersätter skada uppgående till minst XXX vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp i den mån skada för bolaget uppstår på grund att nyckel förkommit (se även avsnitt upphandlingsunderlagets AF-del). ”

Förlust av elektronisk eller fysisk nyckel ska omedelbart anmälas till sakerhet@familjebostader.com.

Behörigheter kan snabbt spärras medan förlust av fysiska nycklar kan medföra stora kostnader. Leverantören ansvarar gentemot bolaget för underentreprenörs nyckelförlust såsom för egen nyckelförlust.