Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Vi bygger och förvaltar

När små barn ritar en stad ritar de husen först. Sen växer människor, träd och trafik fram på ritarket. Det är husen som är staden. Här har människor sina hem och arbetsplatser och här finns utbudet av varor, service, vård, skola och omsorg. Att bygga och förvalta fastigheter är därför ett betydelsefullt och mycket fint uppdrag.

Vi bygger

De kommande åren kommer Familjebostäder att bygga flera tusen nya hyresrätter. Det kräver en projektportfölj med stor bredd. Huvuddelen av projekten ligger i lägen där bolaget redan har stora bestånd och i tyngdpunktslägen utpekade i översiktsplanen.

För att kunna förse staden med nya bostäder jobbar vi på bred front. Det handlar om att utveckla projektidéer för bostadshus på befintliga tomträtter likaväl som att söka markanvisningar på stadens mark.  Kontinuerligt eftersöks även förvärv i lämpliga lägen.

Till grund för arbetet ligger en ackvisitionsplan för att säkerställa att projektutvecklingen sker systematiskt och i linje med Stockholms översiktsplan Promenadstaden.

Målet är att husen ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Vi använder oss av miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen vars krav baseras på EUs kemikalielagstiftning. På så sätt säkerställer vi att vi inte bygger in gifter i husen som vi lämnar vidare till kommande generationer.

Våra nybyggnationsprojekt utvärderas enligt Familjebostäders miljöprestandaindexmodell. I modellen betygssätts husen avseende energiprestanda, andelen miljögodkända byggvaror, inomhusmiljö och hur byggprojektets avfallshantering har fungerat.

Vi förvaltar

Den dagliga förvaltningen säkerställer en god boendemiljö för våra hyresgäster, ett stabilt fastighetsvärde och ett bra driftnetto. Välförvaltade fastigheter är även bolagets bidrag till attraktiviteten i de områden där vi har vårt bestånd.

Våra förvaltningsteam leds av en förvaltare och består av husvärdar, fastighetsskötare och reparatörer. Till teamen är även drifttekniker knutna. Den dagliga förvaltningsdriften består dels av åtgärd av felanmälningar i allmänna utrymmen eller i lägenheter, dels av ronderingar som görs en gång per vecka för att säkerställa att fastigheterna har rätt standard och att städning, markunderhåll och sophämtning har utförts med rätt kvalitet.

Bolaget följer en kvalitetsprocess för fastighetsförvaltningen och som är ramverk för alla medarbetare som arbetar i och med våra fastigheter. Kvalitetsprocessen skapar ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att dels nå den kvalitet våra hyresgäster förväntar sig på sitt boende, dels för att nå den standard som krävs för stabila fastighetsvärden. Processen innefattar förvaltningsverksamhetens alla moment. Från städning, markskötsel och driftoptimering till rutiner för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. Processen är även uppbyggd för att stödja ett arbetssätt där ständig förbättring och utveckling präglar hela förvaltningsverksamheten.